یک هافلپافی در کنار تو خواهد مرد

یک گریفندوری برای تو خواهد مرد

یک اسلیترینی برای تو خواهد کشت

یک ریونکلایی راهی پیدا می کند که هیچکس نمیرد

 

 

 

 

فکر کنم ریون کلایی ها از همه باهشوترن 

توی زندگی ریونکلایی باشینwink

۳ ۰