یلدایتان مبارک.

می گویند پس از سرمایی طاقت فرسا،خورشید تابان بوجود می آید و با سخاوتش زمین را گرم می کند.و سرمای زمستان بسیار دلچسب تر می شود.امیدوارم سرمای طاقت فرسا از دلتان بیرون برود و خورشید تابان در آن بتاد.

 

راستی آنجا که هستید هوا چگونه است؟هم دیشب و هم امروز...

دیشب هوا یکم ابری با ماه و ستارگانی درخشان بود....ماه خوشحال بود.ابرها یکم غرغرو و ستارگان خوشحال و شور انگیز...امروز هم خورشید تابان است...پشت تپه ها،کوه های پر آو برف رویشان را پوشان‌ده است...و یکم ابر و یه گمانم کمی مه...

 

۸ ۰