به یاد بلوط های سوختهی زاگرس که روزی سر سبز بودند،
به یاد آهوهایش که روزی چابک بودند،
به یاد کبک هایش که روزی تیزبال بودندژ
وبه یاد جانداران دیگرش که روزی،زنده بودند...
امیدوارم بعضی ها اهمیت جنگل ها و حیوانات رو درک کنن.

پی نوشت ۱:ممنون از وبلاگ اتاق تاریک که این چالش رو راه انداختن

پی نوشت ۲ضرر زدن به طبیعت ،ضرر زدن به خودمانه...

پی نوشت ۳:باید بیشتر مراقب طبیعت بود...

۸ ۰