۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است.

روزی بهلول یکی از دوستان خودرا که به غایت زشت بود دید که از شهر خود یه بغداد آمده است.

بهلول گفت چرا به اینجا آمده ای؟

دوست بهلول گفت:به خاطر اینکه گراز ها در اطراف شهرما زیاد شده و ممکن است که به آنجا هجوم بیاورند.

بهلول گفت:گمان می کنم با آمدن تو به بغداد تعداد گراز ها هم کم شده باشد،چونکه رییسشان به بغداد آمده است!

 بهار شخصی است که به  آرزویش رسیده و همه جارا از خوبی و عطر خوش پر می کند

.تابستان فردی است بس شر و دوست دارد اتش بسوزاندو فقط پاییز است که روی او مسلط است

.پاییز کسی است که دلتنگ یارش است و همواره در فراق اوست

.و اما زمستان!فردی است اهل کتاب و امیدوار برای رسیدن بهار....

 

پی نوشت۱:شما کدامشان را دوست دارید؟

پی نوشت۲:من همشان رو دوست دارم.☺.