{محبت نردبان رفعت است،محبت را فراموش نکنید و آن را کوچک نشمارید}.امام علی (ع)
امیدوارم که بعضیااین موضوع رو بفهمن که از محبت خار ها گل می شوند.خیلی های این موضوع رو فراموش کردن.
به قول خواهر زاده ی آقای اسکروچ [در کتاب سرود کریسمس]:ما ها همه میمیریم و خوبی ها مونه که باقی میمونه.
آیا ارزش اینو داره که دل کسی رو بشکنیم یا کسی رو برنجانیم و یا حرص  بخوریم؟
به امید اینکه بعضی ها بفهمن که:
زود دیر میشه....

پی نوشت ۱:خوبی بهتر از بدیه.
پی نوشت ۲:بیشتر کار خوب انجام بدیم،حتی کوچک.تا جاویدان باشیم.