اشک هایی که برای شکست میریزیم عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم.

آدلف هیتلر.

از مخالفت دیگران مأ یوس نشوید،چرا که یک بادبادک زمانی پرواز می کند که باد مخالف بوزد.

چرچیل.

۳ ۰