شکسپیر می گوید:روزگار دریایی است که کشتی زندگی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصد می رود.در این دریای بزرگ همیشه جزر و مد است.اگر امروز آرام است.مسلما فردا توفانی خواهد بود.بنا براین وقتی آرام است فرصت را غنیمت بشمارید.»

۱ ۰