وقتی که شما سوار لیمبوزین هستید خیلیا دوست دارن سوار ماشین کنار شما باشن اما وقتی که این لیمبوزین پنچر شه یکی نیست باشما که چرخ رو عوض کنه مکر کسی شما را دوست داشته باشه.

 

 

 

 

 

مواظب دوستای خوب باشیم از دست ندیمشان چون فقط اونان که میتانن چرخ های پنچر زندگی مان رو عوض کنن.

۵ ۰