ایرانی به‌دلیل آنکه در بی‌اعتمادی بزرگ شده است، به شیوه‌های مختلف سعی می‌کند مانع از تفسیر صحیح اقداماتش توسط دیگران شود، و یا تعمداً دیگران را به تفسیر خطا در مورد اعمال خود هدایت می‌کند
در حالی‌که خودش سعی می‌کند با موفقیت اعمال دیگران را تفسیر کند

 

 

همینه که ژاپن با چین پیشرفت کردن ما ماندیم تو هزارسال پیشno

۴ ۱