پاسبانی دزدی را در خیابان شلاق میزد ، بزرگى را گفتند این چه حکایت است ؟
پاسخ داد : « هیچ ! دزدِ روز ، دزدِ شب را محاکمه می‌کند ! »

۴ ۰