نوروز مبارک

 

میگن جمشیدفرزند طهمورث وقتی که اهریمن رو شکست میده سرما ازبین میره وبهار میاد و نوروز رو از اوشون داریم.

 

 

 

 

۲ ۰