جودی یتیم هم فهمید بعضی از این انسان ها نمیفهن

یا خیلیا

۳ ۰