ما بر آنیم که اگر سر بر میله‌ها بکوبیم، سرهای بی‌شماری خواهند شکست، 
اما روزی میله‌ها نیز می‌شکنند!

 

 

کرونا هم از بین می رود

۱ ۰