اگر کسی به تولقب بدی داد لازم نیست بهت بربخوره

این لقب به تو صدمه ای نمیزنه 

برکس نشان میده گویند چه قدر از نظر اخلاق فقیره.

۲ ۰