شاید بتوانیم قوانین انسانی را به چالش بکشیم، ولی نمی توانیم جلوی قوانین طبیعی را بگیریم.

ژول گابریل ورن

 

 

 

 

۲ ۰