آلیس(خطاب به زماندار):قدیما فکر میکردم زمان دزده چون هرچی دوست داشتم رو میدزدید؛ولی میبینم قبل از اینکه بگیرین میبخشید.وهر روز یه هدیس هر ساعت هر ثانیه هر دقیقه....................

 

 

آلیس آنسوی آیینه

۵ ۰