هرکس به شیوه خود به خدا نزدیک می شود؛  یکی با یقین، دیگری با انکار و سومی با تردید ...

۲ ۱