کسی که بلند حرف میزنه چیزی برای گفتن نداره

توجه نکنین

۳ ۰