دنیا برای آدم های بد نیست که جای بدیه؛بلکه برای سکوت آدم های خوبه

۴ ۰