بهار شخصی است که به  آرزویش رسیده و همه جارا از خوبی و عطر خوش پر می کند

.تابستان فردی است بس شر و دوست دارد اتش بسوزاندو فقط پاییز است که روی او مسلط است

.پاییز کسی است که دلتنگ یارش است و همواره در فراق اوست

.و اما زمستان!فردی است اهل کتاب و امیدوار برای رسیدن بهار....

 

پی نوشت۱:شما کدامشان را دوست دارید؟

پی نوشت۲:من همشان رو دوست دارم.☺.

۶ ۰