ببخشید ها این را می گویم،اما عنش در آمد دیگه،تا کی این همه رفتن؟

توی وبشان میان مینویسن:میرویم،چون باید رفت،بیاید تلگرام،اینستاگرام،اصن بعضی های هی نشانی ازشان نمیماند،بخدا قسم ما امیدمان به شماست،ماهم کم بدبختی نداریم،آمده ایم اینجا تا قوت قلبی باشیم برای یکدیگر،نه اشک در آور دیگران،یک چیز بگویم،بایستید،بلاگستان و ما به شما نیاز داریم.

۵ ۰