چشمانت چیست؟

آبی آسمان؟سنفونی شرق اقیانوس آرام؟

آبی بودنش،حکایت از چه دارد؟دریاست یا آسمان؟

هان فهمیدم،شعر پاپلو نروادست که می گوید:هوا را از من بگیر، اما خنده ات را نه!

۵ ۰