تا وکیلم از  زیمباوه نیاد من حرف نمیزنم😂

 

 

پی نوشت:اصلا چرا گفتم اینارو؟

۸ ۰